TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường An Dương Vương (số chẵn) (Vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm - Lý Chiêu Hoàng), Phường 10, 11; Đường Hậu Giang (số lẻ) (Vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm – Bình Phú), Phường 11 Từ 22 giờ 00 phút, ngày 20/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 21/8/2019.

19/08/2019 10:59:12 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường An Dương Vương (số chẵn) (Vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm - Lý Chiêu Hoàng), Phường 10, 11; Đường Hậu Giang (số lẻ) (Vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm – Bình Phú), Phường 11 Từ 22 giờ 00 phút, ngày 20/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 21/8/2019.