TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường An Dương Vương (số chẵn) (Vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm - Lý Chiêu Hoàng), Phường 10, 11; Đường Hậu Giang (số lẻ) (Vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm – Bình Phú), Phường 11;Từ 22 giờ 00 phút, ngày 21/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 22/8/2019.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 22/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 23/8/2019.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 23/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 24/8/2019.

19/08/2019 11:02:21 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường An Dương Vương (số chẵn) (Vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm - Lý Chiêu Hoàng), Phường 10, 11; Đường Hậu Giang (số lẻ) (Vòng xoay Mũi Tàu Phú Lâm – Bình Phú), Phường 11;Từ 22 giờ 00 phút, ngày 21/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 22/8/2019.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 22/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 23/8/2019.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 23/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 24/8/2019.