TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Gia Phú (số chẵn) (Phạm Phú Thứ - Cao Văn Lầu).Đường Mai Xuân Thưởng (số chẵn) (Võ Văn Kiệt - Phạm Văn Chí).Đường Cao Văn Lầu (số lẻ) (Võ Văn Kiệt - Phạm Văn Chí).Đường Phạm Văn Chí (số lẻ) (Phạm Phú Thứ - Cao Văn Lầu) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 20/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 21/8/2019.

19/08/2019 4:24:23 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Gia Phú (số chẵn) (Phạm Phú Thứ - Cao Văn Lầu).Đường Mai Xuân Thưởng (số chẵn) (Võ Văn Kiệt - Phạm Văn Chí).Đường Cao Văn Lầu (số lẻ) (Võ Văn Kiệt - Phạm Văn Chí).Đường Phạm Văn Chí (số lẻ) (Phạm Phú Thứ - Cao Văn Lầu) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 20/8/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 21/8/2019.