TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hải Thượng Lãn Ông (số chẵn)(Lương Nhữ Học-Võ Văn Kiệt), đường Triệu Quang Phục (Hải Thượng Lãn Ông-Võ Văn Kiệt), đường Lương Nhữ Học (Hải Thượng Lãn Ông-Võ Văn Kiệt), đường Trần Tướng Công, Phan Huy Chú từ 22h00 ngày 23/8/2019 đến 5h00 ngày 24/8/2019 và từ 22h00 ngày 24/8/2019 đến 5h00 ngày 25/8/2019.

21/08/2019 3:58:20 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hải Thượng Lãn Ông (số chẵn)(Lương Nhữ Học-Võ Văn Kiệt), đường Triệu Quang Phục (Hải Thượng Lãn Ông-Võ Văn Kiệt), đường Lương Nhữ Học (Hải Thượng Lãn Ông-Võ Văn Kiệt), đường Trần Tướng Công, Phan Huy Chú từ 22h00 ngày 23/8/2019 đến 5h00 ngày 24/8/2019 và từ 22h00 ngày 24/8/2019 đến 5h00 ngày 25/8/2019.