TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 10 Quận 5 từ 22h00 ngày 26/8/2019 đến 5h00 ngày 27/8/2019, từ 22h00 ngày 27/8/2019 đến 5h00 ngày 28/8/2019 và từ 22h00 ngày 28/8/2019 đến 5h00 ngày 29/8/2019.

23/08/2019 11:11:49 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn Phường 10 Quận 5 từ 22h00 ngày 26/8/2019 đến 5h00 ngày 27/8/2019, từ 22h00 ngày 27/8/2019 đến 5h00 ngày 28/8/2019 và từ 22h00 ngày 28/8/2019 đến 5h00 ngày 29/8/2019.