TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy – Bà Lài).Từ 22 giờ 00 phút, ngày 11/9/2019 đến 06 giờ 00 phút ngày 12/9/2019.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 12/9/2019 đến 06 giờ 00 phút ngày 13/9/2019.

10/09/2019 1:39:17 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy – Bà Lài).Từ 22 giờ 00 phút, ngày 11/9/2019 đến 06 giờ 00 phút ngày 12/9/2019.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 12/9/2019 đến 06 giờ 00 phút ngày 13/9/2019.