Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. V/v bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022

27/09/2019 7:10:23 a.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: