TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Dã Tượng (số chẵn - từ Nguyễn Duy đến Hưng Phú); Đường Hưng Phú (số lẻ – từ Ba Đình đến Dã Tượng);Đường Nguyễn Duy (Dã Tượng – Rạch Ụ Cây);Đường Rạch Ụ Cây (từ Hưng Phú đến Nguyễn Duy).Từ 22h00 ngày 01/10/2019 (thứ Ba) đến 05h00 ngày 02/10/2019 (thứ Tư);Từ 22h00 ngày 02/10/2019 (thứ Tư) đến 05h00 ngày 03/10/2019 (thứ Năm);Từ 22h00 ngày 03/10/2019 (thứ Năm) đến 05h00 ngày 04/10/2019 (thứ Sáu).

27/09/2019 8:36:14 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Dã Tượng (số chẵn - từ Nguyễn Duy đến Hưng Phú); Đường Hưng Phú (số lẻ – từ Ba Đình đến Dã Tượng);Đường Nguyễn Duy (Dã Tượng – Rạch Ụ Cây);Đường Rạch Ụ Cây (từ Hưng Phú đến Nguyễn Duy).Từ 22h00 ngày 01/10/2019 (thứ Ba) đến 05h00 ngày 02/10/2019 (thứ Tư);Từ 22h00 ngày 02/10/2019 (thứ Tư) đến 05h00 ngày 03/10/2019 (thứ Năm);Từ 22h00 ngày 03/10/2019 (thứ Năm) đến 05h00 ngày 04/10/2019 (thứ Sáu).