TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy – Bà Lài) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 04/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 05/10/2019.

1/10/2019 9:58:32 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy – Bà Lài) Từ 22 giờ 00 phút, ngày 04/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 05/10/2019.