TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy – Bà Lài).Từ 13 giờ 30 phút, ngày 08/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 08/10/2019.Thời gian tạm ngưng cung cấp nước: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 09/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/10/2019.Thời gian tạm ngưng cung cấp nước: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 10/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/10/2019.Thời gian tạm ngưng cung cấp nước: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 11/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/10/2019.

7/10/2019 4:08:07 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy – Bà Lài).Từ 13 giờ 30 phút, ngày 08/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 08/10/2019.Thời gian tạm ngưng cung cấp nước: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 09/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/10/2019.Thời gian tạm ngưng cung cấp nước: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 10/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/10/2019.Thời gian tạm ngưng cung cấp nước: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 11/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/10/2019.