TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Bà Hom (số chẵn) (Hẻm 110 Bà Hom – An Dương Vương), Phường 13.Đường Tân Hòa Đông (số lẻ) (Hẻm 119 Tân Hòa Đông – An Dương Vương), Phường 14.Từ 21 giờ 30 phút, ngày 16/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 17/10/2019.

15/10/2019 4:55:23 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Bà Hom (số chẵn) (Hẻm 110 Bà Hom – An Dương Vương), Phường 13.Đường Tân Hòa Đông (số lẻ) (Hẻm 119 Tân Hòa Đông – An Dương Vương), Phường 14.Từ 21 giờ 30 phút, ngày 16/10/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 17/10/2019.