Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 16/10/2019 của HĐQT Công ty về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P.

16/10/2019 2:46:23 p.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: