Thông báo gửi đến cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

23/10/2019 11:10:01 a.m.

Thông báo gửi đến cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại đây:

  • Mẫu đơn đề cử, ứng cử tại đây :
  • Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên tại đây:
  • Mẫu bản cung cấp thông tin của ứng viên và danh sách những người có liên quan của ứng viên tại đây: