TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy – Bà Lài).Từ 13 giờ 00 phút, ngày 16/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/10/2019.Thời gian tạm ngưng cung cấp nước: Từ 13 giờ 00 phút, ngày 17/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/10/2019.

23/10/2019 3:21:03 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy – Bà Lài).Từ 13 giờ 00 phút, ngày 16/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 16/10/2019.Thời gian tạm ngưng cung cấp nước: Từ 13 giờ 00 phút, ngày 17/10/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/10/2019.