Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW và Thông báo Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) tại Đảng ủy Công ty CPCN Chợ Lớn

28/10/2019 3:26:04 p.m.

 

Thực hiện công văn số 308-CV/ĐU ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW và Thông báo Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII).

Ngày 11/10/2019  đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy Công ty đã tham dự và báo cáo tại Hội nghị, cùng tham dự Hội nghị có đ/c Ngô Bách Phong, Trưởng ban Tuyên giáo đảng ủy Tổng Công ty và 122 đồng chí cùng tham dự trong đó có 87 đ/c đảng viên và 35 đ/c là lãnh đạo Lãnh đạo Trưởng - Phó phòng ban đội, BCH Công đoàn cơ sở/bộ phận, BCH Đoàn TN cơ sở/bộ phận, tổ trưởng sản xuất đang sinh hoạt và công tác tại các Chi bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Công ty CPCN Chợ Lớn.

Hội nghị đã tập trung thảo luận những nội dung chínhnhư sau:

1/ Nghị quyết số 35-NQ/TW

- Tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng;

           - Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ;

           - Làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới;

           - Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước côngnghiệp theo hướng hiện đại.

2/Thông báo Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII)

- Báo cáo 10 năm (2011-2020) thực hiện cương lĩnh chính trị năm 2011 (từ khi bổ sung cương lĩnh chính trị của năm 1991)

- Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển KT – XH 10 năm (2011-2020); xây dựng chiến lược phát triển KT – XH10 năm (2021-2030)

- Báo cáo công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng-nhiệm kỳ Đại hội XII

- Tổng kết thực hiện chỉ thị 36-CT/TW của Bộ chính trị-khóa XI và dự thảo chỉ thị 35-CT/TW của Bộ chính trị-khóa XII về lãnh đạo công tác đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc của đảng lần thứ XIII.

- Báo cáo kết quả giải quyết công việc Bộ chính trị từ sau Hội nghị TW lần 9 đến nay và báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

 

 Đ/c Nguyễn Văn Dũng-Bí thư Đảng ủy Cty CPCN Chợ Lớn báo cáo tại Hội nghị

 

Sau hội nghị các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty và 02 đoàn thể tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị nội dung học tập một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

 

    

Quang cảnh Hội nghị