TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các hẻm sau: Hẻm 449 Hương Lộ 2, Hẻm 273 Hương Lộ 2, Hẻm 479 Hương Lộ 2, Hẻm 78 Đình Nghi Xuân,Hẻm 54 Đình Nghi Xuân Từ 13 giờ 00 phút, ngày 31/10/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/10/2019.

29/10/2019 11:45:02 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các hẻm sau: Hẻm 449 Hương Lộ 2, Hẻm 273 Hương Lộ 2, Hẻm 479 Hương Lộ 2, Hẻm 78 Đình Nghi Xuân,Hẻm 54 Đình Nghi Xuân Từ 13 giờ 00 phút, ngày 31/10/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/10/2019.