TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Trương Đình Hội (Phú Định - An Dương Vương); Đường Phạm Đức Sơn (đường 44)(Trương Đình Hội - cầu 44);Từ 22h00 ngày 06/11/2019 đến 05h00 ngày 07/11/2019

5/11/2019 2:16:41 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Trương Đình Hội (Phú Định - An Dương Vương); Đường Phạm Đức Sơn (đường 44)(Trương Đình Hội - cầu 44);Từ 22h00 ngày 06/11/2019 đến 05h00 ngày 07/11/2019