TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Tân Hòa Đông (số lẻ) (Vòng Xoay Phú Lâm – An Dương Vương).Đường Bà Hom (số chẳn) (Vòng Xoay Phú Lâm – An Dương Vương).Đường An Dương Vương (số chẳn) (Bà Hom - Tân Hòa Đông).Từ 09 giờ 00 phút, ngày 07/11/2019 đến 11 giờ 30 phút ngày 07/11/2019.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 07/11/2019 đến 03 giờ 00 phút ngày 08/11/2019.

5/11/2019 2:30:41 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Tân Hòa Đông (số lẻ) (Vòng Xoay Phú Lâm – An Dương Vương).Đường Bà Hom (số chẳn) (Vòng Xoay Phú Lâm – An Dương Vương).Đường An Dương Vương (số chẳn) (Bà Hom - Tân Hòa Đông).Từ 09 giờ 00 phút, ngày 07/11/2019 đến 11 giờ 30 phút ngày 07/11/2019.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 07/11/2019 đến 03 giờ 00 phút ngày 08/11/2019.