TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Âu Dương Lân (số lẻ - từ Phạm Thế Hiển đến cuối đường);Từ 10 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 07/11/2019 (thứ Năm).

5/11/2019 2:31:38 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Âu Dương Lân (số lẻ - từ Phạm Thế Hiển đến cuối đường);Từ 10 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút ngày 07/11/2019 (thứ Năm).