Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 14/11/2019 của HĐQT về việc triển khai đơn giá nước sạch cho đối tượng cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể; đơn vị sản xuất; đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Công ty quản lý, lộ trình 2019 - 2022.

14/11/2019 10:58:30 a.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: