Quyết định số 248/QĐ-KDDVKH ngày 14/11/2019 của Giám đốc về việc triển khai đơn giá nước sạch cho đối tượng cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể; đơn vị sản xuất; đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Công ty quản lý, lộ trình 2019 - 2022.

14/11/2019 11:00:16 a.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: