Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Bảo Châu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

21/11/2019 3:02:31 p.m.

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Bảo Châu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 :

  • Tờ trình số 193/TTr-HĐQT ngày 21/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn chi tiết tại đây:
  •  Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Bảo Châu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 chi tiết tại đây:
  • Lý lịch trích ngang của ứng viên Nguyễn Thị Bảo Châu chi tiết tại đây:
  • Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chi tiết tại đây: