TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 5.Từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 28/11/2019;

26/11/2019 1:48:35 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 5.Từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 28/11/2019;