TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 12, 13 - Quận 8.Từ 22h00 thứ Năm, ngày 28/11/2019 đến 05h00 thứ Sáu, ngày 29/11/2019;Từ 22h00 thứ Sáu, ngày 29/11/2019 đến 05h00 thứ Bảy, ngày 30/11/2019.

26/11/2019 4:59:46 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 12, 13 - Quận 8.Từ 22h00 thứ Năm, ngày 28/11/2019 đến 05h00 thứ Sáu, ngày 29/11/2019;Từ 22h00 thứ Sáu, ngày 29/11/2019 đến 05h00 thứ Bảy, ngày 30/11/2019.