TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy - Số nhà 963 Lò Gốm).Hẻm 69 Văn Thân.Đường Bãi Sậy (Bình Tiên - Lò Gốm).Đường Bình Tiên (số lẻ) (Bãi Sậy - Số nhà 231 Bình Tiên).Từ 22 giờ 00 phút, ngày 03/12/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 04/12/2019.

29/11/2019 3:08:19 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Lò Gốm (Bãi Sậy - Số nhà 963 Lò Gốm).Hẻm 69 Văn Thân.Đường Bãi Sậy (Bình Tiên - Lò Gốm).Đường Bình Tiên (số lẻ) (Bãi Sậy - Số nhà 231 Bình Tiên).Từ 22 giờ 00 phút, ngày 03/12/2019 đến 05 giờ 00 phút ngày 04/12/2019.