TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Thế Hiển (số lẻ - từ cầu Nhị Thiên Đường đến Cầu Bà Tàng);Đường Bùi Minh Trực (dãy chẵn – từ Liên Tỉnh 5 đến cuối đường), Liên Tỉnh 5 (dãy chẵn – từ cầu Nhị Thiên Đường đến Bùi Minh Trực);Từ 22h30’ thứ Năm, ngày 05/12/2019 đến 03h00’ thứ Sáu, ngày 06/12/2019;

3/12/2019 4:44:14 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Thế Hiển (số lẻ - từ cầu Nhị Thiên Đường đến Cầu Bà Tàng);Đường Bùi Minh Trực (dãy chẵn – từ Liên Tỉnh 5 đến cuối đường), Liên Tỉnh 5 (dãy chẵn – từ cầu Nhị Thiên Đường đến Bùi Minh Trực);Từ 22h30’ thứ Năm, ngày 05/12/2019 đến 03h00’ thứ Sáu, ngày 06/12/2019;