TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Tạ Quang Bửu (số lẻ)(đường 783 – Cao Lỗ) Đường Cao Lỗ (Tạ Quang Bửu – ranh Bình Chánh);Đường 783 Tạ Quang Bửu; Đường Trần Thị Ngôi; Các tuyến đường, hẻm nằm trong ranh các đường Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, đường 783 Tạ Quang Bửu, Trần Thị Ngôi, Phường 4, Quận 8.Từ 10h00 đến 15h00 thứ Năm, ngày 12/12/2019.

11/12/2019 1:56:31 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Tạ Quang Bửu (số lẻ)(đường 783 – Cao Lỗ) Đường Cao Lỗ (Tạ Quang Bửu – ranh Bình Chánh);Đường 783 Tạ Quang Bửu; Đường Trần Thị Ngôi; Các tuyến đường, hẻm nằm trong ranh các đường Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, đường 783 Tạ Quang Bửu, Trần Thị Ngôi, Phường 4, Quận 8.Từ 10h00 đến 15h00 thứ Năm, ngày 12/12/2019.