TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 12, 13 - Quận 8. Từ 22h00 thứ Tư, ngày 11/12/2019 đến 05h00 thứ Năm, ngày 12/12/2019;Từ 22h00 thứ Năm, ngày 12/12/2019 đến 05h00 thứ Sáu, ngày 13/12/2019.Từ 22h00 thứ Sáu, ngày 13/12/2019 đến 05h00 thứ Bảy, ngày 14/12/2019.

11/12/2019 1:57:58 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 12, 13 - Quận 8. Từ 22h00 thứ Tư, ngày 11/12/2019 đến 05h00 thứ Năm, ngày 12/12/2019;Từ 22h00 thứ Năm, ngày 12/12/2019 đến 05h00 thứ Sáu, ngày 13/12/2019.Từ 22h00 thứ Sáu, ngày 13/12/2019 đến 05h00 thứ Bảy, ngày 14/12/2019.