Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 12/12/2019 của HĐQT Công ty về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P.

12/12/2019 2:58:47 p.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: