TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường, hẻm tại khu vực phường 4, 7 quận 6.Từ 22 giờ 00 phút, thứ 5, ngày 02/01/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 03/01/2020.TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường, hẻm tại khu vực phường 4, 7 quận 6.Từ 22 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 03/01/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 04/01/2020.

30/12/2019 4:57:57 p.m.

  TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường, hẻm tại khu vực phường 4, 7 quận 6.Từ 22 giờ 00 phút, thứ 5,  ngày 02/01/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 03/01/2020.TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường, hẻm tại khu vực phường 4, 7 quận 6.Từ 22 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 03/01/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 04/01/2020.