TB tạm ngưng cung cấp nước:Hậu Giang và các hẻm (số lẻ) (Minh Phụng – Phạm Đình Hổ);Minh Phụng và các hẻm (số chẵn) (Hậu Giang – Phan Van Khỏe);Phan Văn Khỏe và các hẻm (số lẻ) (Minh Phụng – Phạm Đình Hổ);Phạm Đình Hổ và các hẻm (số lẻ) (Lê Quang Sung – Phan Văn Khỏe);Mai Xuân Thưởng và các hẻm (02 bên) (Lê Quang Sung – Phan Văn Khỏe);Cao Văn Lầu và các hẻm (02 bên) (Lê Quang Sung – Phan Văn Khỏe);Lê Quang Sung và các hẻm (số lẻ) (Mai Xuân Thưởng – Phạm Đình Hổ);Trần Quang Lập và các hẻm (02 bên) (Cao Văn Lầu – Mai Xuân Thưởng);Bửu Đình và các hẻm (02 bên).Từ 09 giờ 00 phút, ngày 09/01/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 09/01/2020.

6/01/2020 5:01:54 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Hậu Giang và các hẻm (số lẻ) (Minh Phụng – Phạm Đình Hổ);Minh Phụng và các hẻm (số chẵn) (Hậu Giang – Phan Van Khỏe);Phan Văn Khỏe và các hẻm (số lẻ) (Minh Phụng – Phạm Đình Hổ);Phạm Đình Hổ và các hẻm (số lẻ) (Lê Quang Sung – Phan Văn Khỏe);Mai Xuân Thưởng và các hẻm (02 bên) (Lê Quang Sung – Phan Văn Khỏe);Cao Văn Lầu và các hẻm (02 bên) (Lê Quang Sung – Phan Văn Khỏe);Lê Quang Sung và các hẻm (số lẻ) (Mai Xuân Thưởng – Phạm Đình Hổ);Trần Quang Lập và các hẻm (02 bên) (Cao Văn Lầu – Mai Xuân Thưởng);Bửu Đình và các hẻm (02 bên).Từ 09 giờ 00 phút, ngày 09/01/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 09/01/2020.