TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Trương Phước Phan và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Liên Khu 16 – 18 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Ấp Chiến Lược và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 16/01/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 16/01/2020.Từ 23 giờ 00 phút, ngày 16/01/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 17/01/2020.

9/01/2020 1:30:38 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Tuyến đường Trương Phước Phan và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Liên Khu 16 – 18 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Tuyến đường Ấp Chiến Lược và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 16/01/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 16/01/2020.Từ 23 giờ 00 phút, ngày 16/01/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 17/01/2020.