TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường, hẻm khu dân cư Bình Phú 2.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 10/01/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 11/01/2020.

9/01/2020 3:58:23 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Các tuyến đường, hẻm khu dân cư Bình Phú 2.Từ 22 giờ 00 phút, ngày 10/01/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 11/01/2020.