Tb tạm ngưng cung cấp nước: Đường Nguyễn Duy và các hẻm (từ Cao Xuân Dục đến Phong Phú), P12; Đường Cao Xuân Dục và các hẻm (từ Tùng Thiện Vương đến Nguyễn Duy), P12;Đường Phong Phú và các hẻm (từ Tùng Thiện Vương đến Nguyễn Duy), P11, 12;Từ 22 giờ 00 phút, ngày 11/02/2020 (thứ Ba) đến 05 giờ 00 phút, ngày 12/02/2020 (thứ Tư)Từ 22 giờ 00 phút, ngày 12/02/2020 (thứ Tư) đến 05 giờ 00 phút, ngày 13/02/2020 (thứ Năm).Từ 22 giờ 00 phút, ngày 13/02/2020 (thứ Năm) đến 05 giờ 00 phút, ngày 14/02/2020 (thứ Sáu).

10/02/2020 4:25:18 p.m.

Tb tạm ngưng cung cấp nước: Đường Nguyễn Duy và các hẻm (từ Cao Xuân Dục đến Phong Phú), P12; Đường Cao Xuân Dục và các hẻm (từ Tùng Thiện Vương đến Nguyễn Duy), P12;Đường Phong Phú và các hẻm (từ Tùng Thiện Vương đến Nguyễn Duy), P11, 12;Từ 22 giờ 00 phút, ngày 11/02/2020 (thứ Ba) đến 05 giờ 00 phút, ngày 12/02/2020 (thứ Tư)Từ 22 giờ 00 phút, ngày 12/02/2020 (thứ Tư) đến 05 giờ 00 phút, ngày 13/02/2020 (thứ Năm).Từ 22 giờ 00 phút, ngày 13/02/2020 (thứ Năm) đến 05 giờ 00 phút, ngày 14/02/2020 (thứ Sáu).