TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Gia Phú và các hẻm (số chẵn)(Phạm Phú Thứ - Cao Văn Lầu);Mai Xuân Thưởng và các hẻm (số chẵn)(Võ Văn Kiệt - Phạm Văn Chí);Cao Văn Lầu (số lẻ)(Võ Văn Kiệt - Phạm Văn Chí);Phạm Văn Chí và các hẻm (số lẻ)(Phạm Phú Thứ - Cao Văn Lầu);Từ 22h00 thứ Năm ,ngày 13/02/2020 đến 05h00 thứ Sáu, ngày 14/02/2020.

10/02/2020 4:32:59 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Gia Phú và các hẻm (số chẵn)(Phạm Phú Thứ - Cao Văn Lầu);Mai Xuân Thưởng và các hẻm (số chẵn)(Võ Văn Kiệt - Phạm Văn Chí);Cao Văn Lầu (số lẻ)(Võ Văn Kiệt - Phạm Văn Chí);Phạm Văn Chí và các hẻm (số lẻ)(Phạm Phú Thứ - Cao Văn Lầu);Từ 22h00 thứ Năm ,ngày 13/02/2020 đến 05h00 thứ Sáu, ngày 14/02/2020.