TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Hậu Giang (số chẵn)(cầu Hậu Giang – Nguyễn Văn Luông); Đường Nguyễn Văn Luông (số chẵn)(Hậu Giang – Hồng Bàng);Đường Hồng Bàng (số lẻ)(Nguyễn Văn Luông – Lò Gốm);Đường Lò Gốm (Hồng Bàng – Hậu Giang);Từ 22 giờ 00 phút, ngày 14/02/2019 đến 05 giờ 00 phút, ngày 15/02/2019.

12/02/2020 3:56:17 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Hậu Giang (số chẵn)(cầu Hậu Giang – Nguyễn Văn Luông); Đường Nguyễn Văn Luông (số chẵn)(Hậu Giang – Hồng Bàng);Đường Hồng Bàng (số lẻ)(Nguyễn Văn Luông – Lò Gốm);Đường Lò Gốm (Hồng Bàng – Hậu Giang);Từ 22 giờ 00 phút, ngày 14/02/2019 đến 05 giờ 00 phút, ngày 15/02/2019.