TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Nguyễn Hữu Thuận (02 bên);Đường Lê Quang Sung và các nhánh hẻm;Đường Chu Văn An (Lê Quang Sung – Tháp Mười);Đường Tháp Mười (số lẻ)(Phạm Đình Hổ – Ngô Nhân Tịnh);Đường Phạm Đình Hổ (số chẵn)(Lê Quang Sung – Tháp Mười);Đường Ngô Nhân Tịnh (số lẻ)(Lê Quang Sung – Tháp Mười);Từ 13h00 đến 16h30 thứ Hai, ngày 17/02/2020.

13/02/2020 3:51:10 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Nguyễn Hữu Thuận (02 bên);Đường Lê Quang Sung và các nhánh hẻm;Đường Chu Văn An (Lê Quang Sung – Tháp Mười);Đường Tháp Mười (số lẻ)(Phạm Đình Hổ – Ngô Nhân Tịnh);Đường Phạm Đình Hổ (số chẵn)(Lê Quang Sung – Tháp Mười);Đường Ngô Nhân Tịnh (số lẻ)(Lê Quang Sung – Tháp Mười);Từ 13h00 đến 16h30 thứ Hai, ngày 17/02/2020.