TB tạm ngưng cung cấp nước:Các tuyến đường, hẻm tại khu vực phường 4, quận 6. Từ 22 giờ 00 phút ngày 20/02/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 21/02/2020.Các tuyến đường, hẻm tại khu vực phường 4 quận 6. Từ 22 giờ 00 phút ngày 21/02/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 22/02/2020.

18/02/2020 3:53:36 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Các tuyến đường, hẻm tại khu vực phường 4, quận 6. Từ 22 giờ 00 phút ngày 20/02/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 21/02/2020.Các tuyến đường, hẻm tại khu vực phường 4 quận 6. Từ 22 giờ 00 phút ngày 21/02/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 22/02/2020.