TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Thế Hiển (dãy số chẵn - từ cầu Nhị Thiên Đường đến cầu Bà Tàng) Từ 22h00 thứ Sáu, ngày 28/02/2020 đến 05h00, thứ Bảy ngày 29/02/2020;

26/02/2020 1:34:09 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Phạm Thế Hiển (dãy số chẵn -  từ cầu Nhị Thiên Đường đến cầu Bà Tàng) Từ 22h00 thứ Sáu, ngày 28/02/2020 đến 05h00, thứ Bảy ngày 29/02/2020;