TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 10, 11 quận 5 Từ 09 giờ 00 phút, ngày 04/03/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 04/03/2020.

2/03/2020 8:16:00 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Toàn bộ các tuyến đường, hẻm thuộc địa bàn phường 10, 11 quận 5 Từ 09 giờ 00 phút, ngày 04/03/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 04/03/2020.