TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Mễ Cốc (từ cầu số 3 đến cuối đường);Đường Lưu Hữu Phước (từ cầu số 3 đến cuối đường);Đường Bình Đức, Rạch Cát, Mai Hắc Đế và Lê Thành phương.Từ 22h00 thứ Sáu, ngày 06/3/2020 đến 05h00 thứ Bảy, ngày 07/3/2020;Từ 22h00 thứ Bảy, ngày 07/3/2020 đến 05h00 Chủ nhật, ngày 08/3/2020;

4/03/2020 5:07:45 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Mễ Cốc (từ cầu số 3 đến cuối đường);Đường Lưu Hữu Phước (từ cầu số 3 đến cuối đường);Đường Bình Đức, Rạch Cát, Mai Hắc Đế và Lê Thành phương.Từ 22h00 thứ Sáu, ngày 06/3/2020 đến 05h00 thứ Bảy, ngày 07/3/2020;Từ 22h00 thứ Bảy, ngày 07/3/2020 đến 05h00 Chủ nhật, ngày 08/3/2020;