TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Phạm Văn Chí (02 bên) (Phạm Phú Thứ - Bình Tiên).Đường Bình Tiên (Phạm Văn Chí - Võ Văn Kiệt).Đường Phạm Phú Thứ (Phạm Văn Chí - Võ Văn Kiệt).Hẻm 200 Bình Tiên.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 10/3/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 10/3/2020.

6/03/2020 3:15:55 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước:Đường Phạm Văn Chí (02 bên) (Phạm Phú Thứ - Bình Tiên).Đường Bình Tiên (Phạm Văn Chí - Võ Văn Kiệt).Đường Phạm Phú Thứ (Phạm Văn Chí - Võ Văn Kiệt).Hẻm 200 Bình Tiên.Từ 09 giờ 00 phút, ngày 10/3/2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 10/3/2020.