TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau.Phạm Văn Chí (Phạm Phú Thứ – Bình Tiên)Bình Tiên (Phạm Văn Chí– Võ Văn Kiệt)Phạm Phú Thú (Phạm Văn Chí – Võ Văn Kiệt)Hẻm 200 Bình Tiên Từ 22 giờ 00 phút, ngày 18/03/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 19/03/2020;

12/03/2020 2:13:57 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Hai bên đường và các hẻm thuộc tuyến đường sau.Phạm Văn Chí (Phạm Phú Thứ – Bình Tiên)Bình Tiên (Phạm Văn Chí– Võ Văn Kiệt)Phạm Phú Thú (Phạm Văn Chí – Võ Văn Kiệt)Hẻm 200 Bình Tiên Từ 22 giờ 00 phút, ngày 18/03/2020 đến 05 giờ 00 phút ngày 19/03/2020;