TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Xóm Củi (từ Tùng Thiện Vương đến Rạch Ụ Cây);Từ 22h00 ngày 16/3/2020 đến 04h00 ngày 17/3/2020;

13/03/2020 9:39:18 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Xóm Củi (từ Tùng Thiện Vương đến Rạch Ụ Cây);Từ 22h00 ngày 16/3/2020 đến 04h00 ngày 17/3/2020;