Thông báo Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có biện pháp cấp bách “Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 01 tháng 4 năm 2020”.Công ty sẽ hạn chế tối đa khách hàng đến giao dịch trực tiếp tại Công ty kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020

31/03/2020 3:23:49 p.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: