Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 20/04/2020 của HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, hủy danh sách cổ đông đã đăng ký và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (chốt lại)

20/04/2020 11:14:52 a.m.

Vui Lòng xem chi tiết tại đây