TB tạm ngưng cung cấp nước: Hẻm 210 An Dương Vương, Hẻm 172 An Dương Vương;Đường Hoàng Ngân (số chẵn - từ An Dương Vương đến cầu);từ 22h00’ ngày 04/5/2020 đến 05h00’ ngày 05/5/2020.TB tạm ngưng cung cấp nước: Hẻm 212, 218, 236 An Dương Vương;Từ 22h00’ ngày 05/5/2020 đến 05h00’ ngày 06/5/2020.

28/04/2020 4:00:11 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Hẻm 210 An Dương Vương, Hẻm 172 An Dương Vương;Đường Hoàng Ngân (số chẵn -  từ An Dương Vương đến cầu);từ 22h00’ ngày 04/5/2020 đến 05h00’ ngày 05/5/2020.TB tạm ngưng cung cấp nước: Hẻm 212, 218, 236 An Dương Vương;Từ 22h00’ ngày 05/5/2020 đến 05h00’ ngày 06/5/2020.