Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 29/04/2020 của HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông để thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

29/04/2020 10:03:33 a.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: