TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Nguyễn Văn Luông (số lẻ) (Đường số 8 – Hậu Giang).Đường Bình Phú (số chẵn) (Đường số 10 – Hậu Giang).Đường Hậu Giang (số lẻ) (Bình Phú – Nguyễn Văn Luông).Đường Chợ Lớn (Bình Phú – Nguyễn Văn Luông).Từ 09 giờ 00 phút, ngày 07/5/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/5/2020.

4/05/2020 3:00:39 p.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Nguyễn Văn Luông (số lẻ) (Đường số 8 – Hậu Giang).Đường Bình Phú (số chẵn) (Đường số 10 – Hậu Giang).Đường Hậu Giang (số lẻ) (Bình Phú – Nguyễn Văn Luông).Đường Chợ Lớn (Bình Phú – Nguyễn Văn Luông).Từ 09 giờ 00 phút, ngày 07/5/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/5/2020.