TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Kinh Dương Vương (số chẵn) (Vòng Xoay Phú Lâm – An Dương Vương).Đường Bà Hom (số lẻ) (Vòng Xoay Phú Lâm – An Dương Vương).Đường An Dương Vương (số chẵn) (Kinh Dương Vương – Bà Hom).Từ 22 giờ 00 phút, thứ 2, ngày 18/5/2020 đến 03 giờ 00 phút ngày 19/5/2020.TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Kinh Dương Vương (số chẵn) (Vòng Xoay Phú Lâm – An Dương Vương).Đường Bà Hom (số lẻ) (Vòng Xoay Phú Lâm – An Dương Vương).Đường An Dương Vương (số chẵn) (Kinh Dương Vương – Bà Hom).Từ 22 giờ 00 phút, thứ 3, ngày 19/5/2020 đến 03 giờ 00 phút ngày 20/5/2020.

13/05/2020 9:31:56 a.m.

TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Kinh Dương Vương (số chẵn) (Vòng Xoay Phú Lâm – An Dương Vương).Đường Bà Hom (số lẻ) (Vòng Xoay Phú Lâm – An Dương Vương).Đường An Dương Vương (số chẵn) (Kinh Dương Vương – Bà Hom).Từ 22 giờ 00 phút, thứ 2,  ngày 18/5/2020 đến 03 giờ 00 phút ngày 19/5/2020.TB tạm ngưng cung cấp nước: Đường Kinh Dương Vương (số chẵn) (Vòng Xoay Phú Lâm – An Dương Vương).Đường Bà Hom (số lẻ) (Vòng Xoay Phú Lâm – An Dương Vương).Đường An Dương Vương (số chẵn) (Kinh Dương Vương – Bà Hom).Từ 22 giờ 00 phút, thứ 3,  ngày 19/5/2020 đến 03 giờ 00 phút ngày 20/5/2020.